อาเซียน

 ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดจัด กิจกรรมอาเซียนสัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ณ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงประโยชน์และโอกาสของการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน และช่วยให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเตรียมความพร้อมในการปรับตัวได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ กิจกรรมอาเซียนสัญจรยังเป็นโอกาสอันดีที่กรมอาเซียนจะได้รับฟังความคิดเห็นจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมท้องถิ่น เพื่อนำไปผลักดันให้อาเซียนเป็นประชาคมที่สามารถตอบสนองความต้องการและส่งเสริมผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง

               อนึ่ง ในระหว่างการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในครั้งนี้ กรมอาเซียนจะเดินทางไปเยี่ยมชม ศูนย์อาเซียนศึกษา ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น . และโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ซึ่งทั้งสองโรงเรียนเป็นโรงเรียน Sister School ในโครงการโรงเรียนนำร่องสู่ประชาคมอาเซียน (โครงการ Spirit of ASEAN) และจะมีการจัดการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ของนักเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน พร้อมทั้งมอบสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่โรงเรียนดังกล่าว และในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. อธิบดีกรมอาเซียน จะเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วิสัยทัศน์การบริหารจัดการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ๒๐๑๑ (The Academic and Research Symposium 2011) ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

              กิจกรรมอาเซียนสัญจรเป็นกิจกรรมตลอดปีที่กรมอาเซียนจัดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เป็นต้นมา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการรวมตัวและกิจกรรมของประชาคมอาเซียนในภาพรวม อันจะนำไปสู่การจัดตั้งประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในปี ๒๕๕๘ อย่างแท้จริง โดยกรมอาเซียน จะจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรไปยังจังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาค มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อหรือมีความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน และจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเป็นพื้นที่หลักในการจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ให้แก่ประชาชนในทุกระดับชั้น ทั้งนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้าจังหวัด และ -๒- สาธารณชนในพื้นที่ต่างจังหวัดในรูปแบบของการจัดอภิปราย/เสวนาในเรื่องที่เป็นความสนใจหรือเป็นผลประโยชน์ของชุมชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังถือโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อาเซียนศึกษาหรือโรงเรียนในโครงการนำร่องสู่ประชาคมอาเซียน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: